Často kladené otázky

Doslechla jsem se, že od nového roku je možno si vzít k jednání na FÚ jakéhosi odborného poradce. Je to pravda?
 
Ano. Nový Daňový řád s účinky od 1.1.2011 umožňuje přibrat si k jednání na FÚ
odborného konzultanta. Toto právo je přiznáno daňovému subjektu nebo jeho zástupci.  Bude se zejména využívat pro poskytnutí odborných stanovisek a názorů na projednávanou věc u FÚ, kdy daňový subjekt nerozumí po odborné stránce (technické parametry, účetnictví apod.) projednávané věci.
 
Prosím můžete mi vysvětlit co je to daňové tvrzení?
 
Daňové tvrzení je nově použitý výraz  pro podání, která daňový subjekt podá. Je tím míněno daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování. Existuje též dodatečné daňové tvrzení, kterým se rozumí dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.
 
Změnilo se něco v zákoně ohledně  sankce za pozdní podání daňového přiznání?
 
V zákoně o správě daní a poplatků se za pozdní podání  daňového přiznání vyměřovalo tzv. zvýšení daně. Nyní od roku 2011 se za opožděné tvrzení daně vyměřuje pokuta.
 
Pokud uhradím pozdě daň a vznikne mi u FÚ nedoplatek na dani a také penále  co se stane když daň zaplatím. Úhrada se použije na penále a pořád dlužím daň nebo její část?
 
Od roku 2011 došlo ke změně pořadí úhrad nedoplatků u FÚ. Postup je výhodnější proti dřívější úpravě. Nejprve se uhradí (platba se započte) nedoplatky na dani a  pak příslušenství daně.
 
Dostal jsem po provedené daňové kontrole platební výměr od FÚ  na doměření daně. Musím ho zaplatit do lhůty, která je v rozhodnutí FÚ uvedena, nebo se mohu nějak bránit. Můžete mi poradit? Děkuji.
 
Samozřejmě, že daňový subjekt je povinen zaplatit dodatečně vyměřenou daň ve lhůtě, která je v Rozhodnutí FÚ uvedena resp. v náhradní lhůtě splatnosti. Můžete podat proti Rozhodnutí FÚ řádný opravný prostředek, kterým je Odvolání. Odvolání nemá odkladný účinek. Dochází však jeho podáním k odložení splatnosti doměřené daně, a to do uplynutí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o odvolání, které jste podal. Tím se Vám prodlouží lhůta k zaplacení doměřené daně.

Seznam otázek